Houdbaarheid van jodiumtabletten.

Als de jodiumtabletten in hun originele verpakking bewaart zijn, blijven ze erg lang goed. Net zoals keukenzout verweert het jodium van de tabletten bijna niet. De hoeveelheid van de actieve stof is meer dan voldoende om het gewenste effect te bereiken gedurende vele jaren.

Op de verpakking van de jodiumtabletten staat enkel de productiedatum aangegeven. Deze zijn minstens 10 jaar houdbaar.

Als je dus al tabletten in school hebt met de fabricatiedatum okt 2010 – juni 2011  (lotnummers: 0L078A – 0L079A – 0L080A – 0L081A – 0L082A – 0L083A – 0L084A – 0L085A – 0L086A – 0L087A – 0L148A – 0L149A – 0L150A – 0L151A) , hoef je geen nieuwe tabletten te halen. Deze zijn minstens houdbaar tot eind 2020.

De overheid organiseert daarna periodieke analyses om de houdbaarheid te verifiëren.

Tip: bewaar de tabletten in hun oorspronkelijke verpakking en op een geschikte plaats (kamertemperatuur en weg van vocht en licht), waar je ze snel kunt terugvinden, bijvoorbeeld in je geneesmiddelenkastje.  

Algemeen besluit na advies arbeidsgeneesheer:

Afvoeren van jodiumtabletten doen we enkel als de overheid ons nieuwe heeft bezorgt. (Ook na 2020).

Toelichting APP EDPBW

Wie moet nu naar het medisch onderzoek (arbeidsgeneesheer) EDPBW en hoe beheren we dit op niveau van de school?

De APP-EDPBW is eveneens een opvolgingssysteem voor het gezondheidstoezicht en dit aan de hand van een risicoanalyse, wie wanneer naar de arbeidsgeneesheer moet gaan.

De App geeft antwoord op:

 Meer dan 60 preventieprofielen (=risicoanalyses) + uitbreidbaar
 Automatische opvolging, in de tijd, wie wanneer op medisch onderzoek moet gaan
 Opvolging, controle financiële bijdrage school aan de externe dienst
 …

Verdere info kan je vinden in de tutorial:
(mocht de tutorial niet duidelijk zijn, kan u deze altijd openen op Youtube zelf)

https://www.gid-noordantwerpen.be/toelichting-app-edpbw/

Adviesdocument:
De blootstelling bepaalt mee of iemand naar het medisch onderzoek wordt verwezen..

Mag een leerkracht (in coronatijd) zijn/haar mondmasker afnemen in de klas?

Herbruikbaar mondmasker voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar ...

Hierbij het standpunt van Co-prev ivm mondmaskers (in de klas tijdens het lesgeven).

FAQ: Mag een leerkracht zijn/haar mondmasker afnemen in de klas?

Een faceshield kan nooit een mondmasker vervangen.


Een leerkracht mag in de klas tijdens de lesopdracht enkel het mondmasker af te nemen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

 1. Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis.
 2. Social distancing is gerespecteerd. Iedereen (zowel leerkracht als de aanwezige leerlingen)  blijft op de hem/haar toegewezen plaats: min. 4m² per leerling, min. 8m² voor de leerkracht.
 3. Er wordt een visuele en zo nodig zelfs fysieke barrière voorzien zoals linten of een rij banken zodat de leerkracht zich niet zomaar tussen de leerlingen kan begeven en vice versa.
  Moet de leerkracht zich wel dichter begeven (binnen de 1.5 m): dan dient het  mondmasker opnieuw opgezet te worden!
 4. Het lokaal wordt continu goed geventileerd.
  • Dit kan bereikt worden door ramen en deuren altijd open te laten.
  • Voorbeeld mechanische ventilatie:
   • Verhoog de ventilatie: steeds aan laten (ook als het gebouw niet in gebruik is), vroeger laten opstarten (dagregime) en 1 à 2 uur langer laten draaien, bijkomend extra ventileren met ramen en deuren in dien mogelijk (zeker na bezetting van een lokaal)
   • Ventilatie van sanitair blijft 24/7 actief, met hogere onderdruk in de sanitaire voorzieningen dan in de andere ruimtes; geen ramen openen bij mechanische ventilatie!
  • Voorbeeld passief school: dit is eigenlijk een mechanische ventilatie type D
   • Met warmterecuperatie via warmtewiel: warmterecuperatie uitschakelen (contacteer de installateur); als dit niet kan moet het warmtewiel mee opgenomen worden in het hygiëneplan
   • Met warmterecuperatie via kruisstroomwarmtewisselaar: geen probleem
 5. Dit alles wordt bepaald op basis van een risicoanalyse uitgevoerd door de interne preventieadviseur.

Bron:

David Giuliani
Preventieadviseur arbeidsarts
+32 3 218 83 83
David.Giuliani@idewe.be
Groep IDEWE | Entrepotkaai 15 | 2000 Antwerpen

Hoe moet je omgaan met een nieuwe versie RIE MUOPO-Covid19?

Eenmaal je scenario geschreven is en er komt een nieuwe versie RIE MUOPO-Covid19 uit moet je enkel kijken of er geen aanpassingen moeten gebeuren aan je scenario.

De gele vlakken geven nieuwe inzichten volgens de nieuwe richtlijnen aan. M.a.w. je moet enkel een update doen waar er aanpassingen zijn doorgevoerd ook al heeft het schoolbestuur al een finale beslissing tot opstart goedgekeurd.

Alle gemaakte versies van de RIE’s, scenario’s, … moeten opgeladen worden in AGORA procedure “PRO 2129”.

Ik ben bedrijfshulpverlener (nijverheidshelper, eerste hulpverlener) en moet een jaarlijkse bijscholing volgen, maar deze is geannuleerd. Wat moet ik doen?

Bedrijfshulpverleners die niet tijdig hun jaarlijkse bijscholing kunnen volgen, worden geconfronteerd met een situatie van overmacht. Zij moeten deze bijscholing zo snel mogelijk volgen van zodra de opleidingen terug worden aangevat en dit binnen een termijn van maximum een jaar na de datum waarop de bijscholing moest worden gevolgd. De bijscholing voor 2020 mag dus nog gevolgd worden in 2021, op voorwaarde dat de hierboven vermelde termijn van een jaar wordt gerespecteerd. Wanneer de inhaal-bijscholing in 2021 valt, kan het aangewezen zijn om meteen een dubbele bijscholing te volgen, zodat de bijscholing voor zowel 2020 als 2021 werd gevolgd.

Bron: Federale overheidsdienst werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg

https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

Voor wat staat GIDRAS?

Gemeenschappelijke Interne Dienst Regio Antwerpse Scholen 

Welke arbeidsmiddelen moeten we in dienst nemen?

Alle arbeidsmiddelen nemen we op in de APP-arbeidsmiddelen.

 • Opnemen = in niveau lokaal → fotootje, nummering arbeidsmiddel
 • Vanaf wanneer gaan we RA, VIK, OIK, Nederlandstalige handleiding, indiensstellingsverslag aanmaken? Dit noemen we RA prior.
  • Alle arbeidsmiddel die vanaf heden worden aangekocht.
  • Alle arbeidsmiddelen aangeschaft van de laatste twee jaar.
  • Een arbeidsmiddel dat een draaiende beweging maakt en waaraan we ons kunnen kwetsen
  • Grotere technische installaties waar er een grondige aanpak, renovatie, … is moeten gebeuren, plaatsvinden (bv een nieuw computerlokaal, grotere printer, …)

Opgelet:

Alle arbeidsmiddelen moeten een CE – markering hebben, zo niet moet er een RA worden gemaakt, VIK en OIK, Nederlandstalige handleiding, indiensstellingsverslag.

Arbeidsmiddelen zonder ronddraaiende, gevaarlijke bewegingen waaraan je kan kwetsen met een CE-markering daarvan moeten we geen RA-maken, geen indienststellingverslag.

Afspraken met de lokale preventieadviseurs

 • De lokale preventieadviseurs van de secundaire scholen beheren de APP-arbeidsmiddelen zelf en kunnen coaching bekomen (GIDRAS)
  • Opmaak inventaris + opmaken RA, VIK, OIK, Nederlandstalige handleiding indienstellingsverslag, … per arbeidsmiddel (zie afspraken zie bovenaan) .
 • De lokale preventieadviseurs (basisscholen)  worden ondersteund door de dienst.
  • Opmaak inventaris (per lokaal nummeren arbeidsmiddelen, fotograferen + invoegen in de APP-arbeidsmiddelen)
  • Van de laatste 2 jaar worden volgens bovenstaande afspraken de RA’s, VIK’s, OIK, indienstellingsverslagen gemaakt + alles opladen inde APP-arbeidsmiddelen.

Binnen de dienst (GIDRAS) is er een nominatieve lijst ter handtering welke arbeidsmiddelen wel of niet.

Wij willen onze speelplaats helemaal verbeteren, hoe pakken we dit best aan?

De school richt een werkgroep op, maakt een voorstel. GIDRAS (Jan VO) komt het voorstel ter plaatsen kritisch bespreken. (Inplantingsplan, types speeltoestellen, … ) Indien nodig wordt een bouwspecialist  aangesproken vb. ligging  riolering , energie en/of datakabels, enz.

Op welke praktische ondersteuning kan men rekenen vanuit GIDRAS op niveau school?

 • Jaarlijkse Update’s: inplantingsplannen, evacuatieplannen.
 • Opstellen van jaarlijkse RA’s: speeltoestellen, gymzalen, ladders en stellingen, stookplaatsen, explosieveiligheid, zonering, jaarlijkse asbest.
 • Opmaak documenten voor: jaarlijkse legionella, visuele controle evacuatieverlichting.
 • Opmaak eenmalige verslagen: thermografie zekeringskasten, RA elektriciteit Laagspanning, EPC, RA elektriciteit, controle zekeringskasten, RA hoogspanningscabines, controle EDTC (opstellen lijst medisch onderzoeken),  RA Brandpreventie,  inventarisatie arbeidsmiddelen + opmaak beperkte RA’s, RA didactische keukens, RA-psychosociale,opstellen audit (verbeterplannen) schoolinspectie 2.0.
 • Helpdesk: alle vragen arbeidsveiligheid en psychosociale aspecten, , opvolgingslijst rondgang externe dienst, coaching AGORA.
 • Organiseren van alle veiligheidsopleidingen:EHBO, vertrouwenspersonen bluscursus, BA4-BA5 en installatieverantwoordelijke, rolstellingg, werke op hoogte, asbest eenvoudige handelingen, … .

Moet men een logboek speeltoestellen hebben?

De regelmatige visuele controle van de speeltoestellen wordt geregistreerd in een logboek en eenmaal op het jaar opgeladen in WeVeCo (PRO: 2721-03: Speelterreinen en speeltoestellen, logboek).  De inbreuken worden op de takenlijst genoteerd en de opdrachtgever controleert de uitvoering van de herstelling.

Verschil tussen een brandpreventiedossier en een brandpreventieverslag

Een brandpreventieverslag is een verslag dat opgemaakt wordt om advies te geven over de brandveiligheid in een school.

Het brandpreventiedossier vormt een essentieel onderdeel van een efficiënt brandpreventiebeleid. Dit dossier omvat immers alle wettelijke documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken.

Wat is een Installatieverantwoordelijke?

Een installatieverantwoordelijke is in de elektrotechniek een persoon die de eindverantwoordelijke is voor de elektrische installaties en alle arbeidsmiddelen die in en om de installatie gebruikt worden. Meestal is dit de directeur.

Voorts worden er ook opleidingen georganiseerd voor mensen die voorkennis hebben en mensen die geen voorkennis hebben. 

Een opleiding met voorkennis is altijd een halve dag.

Een opleiding zonder voorkennis is altijd een hele dag.

Update identificatiedocument Agora

 • Bij Agora krijg ik een melding ‘update identificatiedocument noodzakelijk’. Wat moet ik hier mee doen?

Risicoanalyse Speeltoestellen

De veiligheid van spelende kinderen dient maximaal gewaarborgd te worden. Daartoe is de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen aan een aantal reglementeringen gebonden. Sinds 28/03/2001 zijn het KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen van toepassing. Speelterreinen en de daar geplaatste speeltoestellen worden moeten door een deskundige gecontroleerd worden volgens de bepalingen van deze wetgeving. De kern van de reglementering is dat de uitbater van het speelterrein verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn speelterrein.

De deskundige biedt zijn waaier van controleactiviteiten en de nodige bijstand aan de uitbater aan om dit verwezenlijken, met daarin de verplichte risicoanalyse en de periodieke jaarlijkse controle op de inspectie en het nodige onderhoud. De deskundige staat de uitbaters bij om de speelterreinen en de risico’s te beoordelen.

Wat is het verschil tussen BA4 en BA5?

BA4 – gewaarschuwden

 • Personen die voldoende onderricht werden over de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden, ofwel…
 • Permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden
 • vb. onderhoudspersoneel van elektrische installaties

Code BA5 – vakbekwamen

 • Personen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om specifieke risico’s te elimineren.
 • vb. technici belast met de uitbating van elektrische installaties

Houdbaarheid van jodiumtabletten.

Als de jodiumtabletten in hun originele verpakking bewaart zijn, blijven ze erg lang goed. Net zoals keukenzout verweert het jodium van de tabletten bijna niet. De hoeveelheid van de actieve stof is meer dan voldoende om het gewenste effect te bereiken gedurende vele jaren.

Op de verpakking van de jodiumtabletten staat enkel de productiedatum aangegeven. Deze zijn minstens 10 jaar houdbaar.

Als je dus al tabletten in school hebt met de fabricatiedatum okt 2010 – juni 2011  (lotnummers: 0L078A – 0L079A – 0L080A – 0L081A – 0L082A – 0L083A – 0L084A – 0L085A – 0L086A – 0L087A – 0L148A – 0L149A – 0L150A – 0L151A) , hoef je geen nieuwe tabletten te halen. Deze zijn minstens houdbaar tot eind 2020.

De overheid organiseert daarna periodieke analyses om de houdbaarheid te verifiëren.

Tip: bewaar de tabletten in hun oorspronkelijke verpakking en op een geschikte plaats (kamertemperatuur en weg van vocht en licht), waar je ze snel kunt terugvinden, bijvoorbeeld in je geneesmiddelenkastje.  

Algemeen besluit na advies arbeidsgeneesheer:

Afvoeren van jodiumtabletten doen we enkel als de overheid ons nieuwe heeft bezorgt. (Ook na 2020).

Toelichting APP EDPBW

Wie moet nu naar het medisch onderzoek (arbeidsgeneesheer) EDPBW en hoe beheren we dit op niveau van de school?

De APP-EDPBW is eveneens een opvolgingssysteem voor het gezondheidstoezicht en dit aan de hand van een risicoanalyse, wie wanneer naar de arbeidsgeneesheer moet gaan.

De App geeft antwoord op:

 Meer dan 60 preventieprofielen (=risicoanalyses) + uitbreidbaar
 Automatische opvolging, in de tijd, wie wanneer op medisch onderzoek moet gaan
 Opvolging, controle financiële bijdrage school aan de externe dienst
 …

Verdere info kan je vinden in de tutorial:
(mocht de tutorial niet duidelijk zijn, kan u deze altijd openen op Youtube zelf)

https://www.gid-noordantwerpen.be/toelichting-app-edpbw/

Adviesdocument:
De blootstelling bepaalt mee of iemand naar het medisch onderzoek wordt verwezen..

Mag een leerkracht (in coronatijd) zijn/haar mondmasker afnemen in de klas?

Herbruikbaar mondmasker voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar ...

Hierbij het standpunt van Co-prev ivm mondmaskers (in de klas tijdens het lesgeven).

FAQ: Mag een leerkracht zijn/haar mondmasker afnemen in de klas?

Een faceshield kan nooit een mondmasker vervangen.


Een leerkracht mag in de klas tijdens de lesopdracht enkel het mondmasker af te nemen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

 1. Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis.
 2. Social distancing is gerespecteerd. Iedereen (zowel leerkracht als de aanwezige leerlingen)  blijft op de hem/haar toegewezen plaats: min. 4m² per leerling, min. 8m² voor de leerkracht.
 3. Er wordt een visuele en zo nodig zelfs fysieke barrière voorzien zoals linten of een rij banken zodat de leerkracht zich niet zomaar tussen de leerlingen kan begeven en vice versa.
  Moet de leerkracht zich wel dichter begeven (binnen de 1.5 m): dan dient het  mondmasker opnieuw opgezet te worden!
 4. Het lokaal wordt continu goed geventileerd.
  • Dit kan bereikt worden door ramen en deuren altijd open te laten.
  • Voorbeeld mechanische ventilatie:
   • Verhoog de ventilatie: steeds aan laten (ook als het gebouw niet in gebruik is), vroeger laten opstarten (dagregime) en 1 à 2 uur langer laten draaien, bijkomend extra ventileren met ramen en deuren in dien mogelijk (zeker na bezetting van een lokaal)
   • Ventilatie van sanitair blijft 24/7 actief, met hogere onderdruk in de sanitaire voorzieningen dan in de andere ruimtes; geen ramen openen bij mechanische ventilatie!
  • Voorbeeld passief school: dit is eigenlijk een mechanische ventilatie type D
   • Met warmterecuperatie via warmtewiel: warmterecuperatie uitschakelen (contacteer de installateur); als dit niet kan moet het warmtewiel mee opgenomen worden in het hygiëneplan
   • Met warmterecuperatie via kruisstroomwarmtewisselaar: geen probleem
 5. Dit alles wordt bepaald op basis van een risicoanalyse uitgevoerd door de interne preventieadviseur.

Bron:

David Giuliani
Preventieadviseur arbeidsarts
+32 3 218 83 83
David.Giuliani@idewe.be
Groep IDEWE | Entrepotkaai 15 | 2000 Antwerpen

Hoe moet je omgaan met een nieuwe versie RIE MUOPO-Covid19?

Eenmaal je scenario geschreven is en er komt een nieuwe versie RIE MUOPO-Covid19 uit moet je enkel kijken of er geen aanpassingen moeten gebeuren aan je scenario.

De gele vlakken geven nieuwe inzichten volgens de nieuwe richtlijnen aan. M.a.w. je moet enkel een update doen waar er aanpassingen zijn doorgevoerd ook al heeft het schoolbestuur al een finale beslissing tot opstart goedgekeurd.

Alle gemaakte versies van de RIE’s, scenario’s, … moeten opgeladen worden in AGORA procedure “PRO 2129”.

Ik ben bedrijfshulpverlener (nijverheidshelper, eerste hulpverlener) en moet een jaarlijkse bijscholing volgen, maar deze is geannuleerd. Wat moet ik doen?

Bedrijfshulpverleners die niet tijdig hun jaarlijkse bijscholing kunnen volgen, worden geconfronteerd met een situatie van overmacht. Zij moeten deze bijscholing zo snel mogelijk volgen van zodra de opleidingen terug worden aangevat en dit binnen een termijn van maximum een jaar na de datum waarop de bijscholing moest worden gevolgd. De bijscholing voor 2020 mag dus nog gevolgd worden in 2021, op voorwaarde dat de hierboven vermelde termijn van een jaar wordt gerespecteerd. Wanneer de inhaal-bijscholing in 2021 valt, kan het aangewezen zijn om meteen een dubbele bijscholing te volgen, zodat de bijscholing voor zowel 2020 als 2021 werd gevolgd.

Bron: Federale overheidsdienst werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg

https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

Voor wat staat GIDRAS?

Gemeenschappelijke Interne Dienst Regio Antwerpse Scholen 

Welke arbeidsmiddelen moeten we in dienst nemen?

Alle arbeidsmiddelen nemen we op in de APP-arbeidsmiddelen.

 • Opnemen = in niveau lokaal → fotootje, nummering arbeidsmiddel
 • Vanaf wanneer gaan we RA, VIK, OIK, Nederlandstalige handleiding, indiensstellingsverslag aanmaken? Dit noemen we RA prior.
  • Alle arbeidsmiddel die vanaf heden worden aangekocht.
  • Alle arbeidsmiddelen aangeschaft van de laatste twee jaar.
  • Een arbeidsmiddel dat een draaiende beweging maakt en waaraan we ons kunnen kwetsen
  • Grotere technische installaties waar er een grondige aanpak, renovatie, … is moeten gebeuren, plaatsvinden (bv een nieuw computerlokaal, grotere printer, …)

Opgelet:

Alle arbeidsmiddelen moeten een CE – markering hebben, zo niet moet er een RA worden gemaakt, VIK en OIK, Nederlandstalige handleiding, indiensstellingsverslag.

Arbeidsmiddelen zonder ronddraaiende, gevaarlijke bewegingen waaraan je kan kwetsen met een CE-markering daarvan moeten we geen RA-maken, geen indienststellingverslag.

Afspraken met de lokale preventieadviseurs

 • De lokale preventieadviseurs van de secundaire scholen beheren de APP-arbeidsmiddelen zelf en kunnen coaching bekomen (GIDRAS)
  • Opmaak inventaris + opmaken RA, VIK, OIK, Nederlandstalige handleiding indienstellingsverslag, … per arbeidsmiddel (zie afspraken zie bovenaan) .
 • De lokale preventieadviseurs (basisscholen)  worden ondersteund door de dienst.
  • Opmaak inventaris (per lokaal nummeren arbeidsmiddelen, fotograferen + invoegen in de APP-arbeidsmiddelen)
  • Van de laatste 2 jaar worden volgens bovenstaande afspraken de RA’s, VIK’s, OIK, indienstellingsverslagen gemaakt + alles opladen inde APP-arbeidsmiddelen.

Binnen de dienst (GIDRAS) is er een nominatieve lijst ter handtering welke arbeidsmiddelen wel of niet.

Wij willen onze speelplaats helemaal verbeteren, hoe pakken we dit best aan?

De school richt een werkgroep op, maakt een voorstel. GIDRAS (Jan VO) komt het voorstel ter plaatsen kritisch bespreken. (Inplantingsplan, types speeltoestellen, … ) Indien nodig wordt een bouwspecialist  aangesproken vb. ligging  riolering , energie en/of datakabels, enz.

Op welke praktische ondersteuning kan men rekenen vanuit GIDRAS op niveau school?

 • Jaarlijkse Update’s: inplantingsplannen, evacuatieplannen.
 • Opstellen van jaarlijkse RA’s: speeltoestellen, gymzalen, ladders en stellingen, stookplaatsen, explosieveiligheid, zonering, jaarlijkse asbest.
 • Opmaak documenten voor: jaarlijkse legionella, visuele controle evacuatieverlichting.
 • Opmaak eenmalige verslagen: thermografie zekeringskasten, RA elektriciteit Laagspanning, EPC, RA elektriciteit, controle zekeringskasten, RA hoogspanningscabines, controle EDTC (opstellen lijst medisch onderzoeken),  RA Brandpreventie,  inventarisatie arbeidsmiddelen + opmaak beperkte RA’s, RA didactische keukens, RA-psychosociale,opstellen audit (verbeterplannen) schoolinspectie 2.0.
 • Helpdesk: alle vragen arbeidsveiligheid en psychosociale aspecten, , opvolgingslijst rondgang externe dienst, coaching AGORA.
 • Organiseren van alle veiligheidsopleidingen:EHBO, vertrouwenspersonen bluscursus, BA4-BA5 en installatieverantwoordelijke, rolstellingg, werke op hoogte, asbest eenvoudige handelingen, … .

Moet men een logboek speeltoestellen hebben?

De regelmatige visuele controle van de speeltoestellen wordt geregistreerd in een logboek en eenmaal op het jaar opgeladen in WeVeCo (PRO: 2721-03: Speelterreinen en speeltoestellen, logboek).  De inbreuken worden op de takenlijst genoteerd en de opdrachtgever controleert de uitvoering van de herstelling.

Verschil tussen een brandpreventiedossier en een brandpreventieverslag

Een brandpreventieverslag is een verslag dat opgemaakt wordt om advies te geven over de brandveiligheid in een school.

Het brandpreventiedossier vormt een essentieel onderdeel van een efficiënt brandpreventiebeleid. Dit dossier omvat immers alle wettelijke documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken.

Wat is een Installatieverantwoordelijke?

Een installatieverantwoordelijke is in de elektrotechniek een persoon die de eindverantwoordelijke is voor de elektrische installaties en alle arbeidsmiddelen die in en om de installatie gebruikt worden. Meestal is dit de directeur.

Voorts worden er ook opleidingen georganiseerd voor mensen die voorkennis hebben en mensen die geen voorkennis hebben. 

Een opleiding met voorkennis is altijd een halve dag.

Een opleiding zonder voorkennis is altijd een hele dag.

Update identificatiedocument Agora

 • Bij Agora krijg ik een melding ‘update identificatiedocument noodzakelijk’. Wat moet ik hier mee doen?

Risicoanalyse Speeltoestellen

De veiligheid van spelende kinderen dient maximaal gewaarborgd te worden. Daartoe is de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen aan een aantal reglementeringen gebonden. Sinds 28/03/2001 zijn het KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen van toepassing. Speelterreinen en de daar geplaatste speeltoestellen worden moeten door een deskundige gecontroleerd worden volgens de bepalingen van deze wetgeving. De kern van de reglementering is dat de uitbater van het speelterrein verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn speelterrein.

De deskundige biedt zijn waaier van controleactiviteiten en de nodige bijstand aan de uitbater aan om dit verwezenlijken, met daarin de verplichte risicoanalyse en de periodieke jaarlijkse controle op de inspectie en het nodige onderhoud. De deskundige staat de uitbaters bij om de speelterreinen en de risico’s te beoordelen.

Wat is het verschil tussen BA4 en BA5?

BA4 – gewaarschuwden

 • Personen die voldoende onderricht werden over de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden, ofwel…
 • Permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden
 • vb. onderhoudspersoneel van elektrische installaties

Code BA5 – vakbekwamen

 • Personen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om specifieke risico’s te elimineren.
 • vb. technici belast met de uitbating van elektrische installaties